Pirkšanas nosacījumi un noteikumi

Izmantotie termini

Pircējs – fiziska persona, kura pasūta preci internetveikalā Apaviunapavi.lv un kura ir pasūtītās Preces saņēmējs.
Pārdevējs – juridiska persona Lenkon SIA, Reģ Nr LV40103580155, Jur.adrese. Rīga, Valmieras 3, LV1009. e-pasta lenkon.ofise@inbox.lv.
Тел 29575013
Internetveikals – Interneta saite ar adresi Apaviunapavi.lv
Prece – prece, kas ir izvietota internetveikalā Apaviunapavi.lv un tiek piedāvātaPircējam iegādāties par noteiktu cenu un nosacījumiem.
Pasūtījums – Pircēja izvēlētā un apmaksātā prece internetveikalā Apaviunapavi.lv.

Distances līgums

Preces pirkšanu, atgriešanu un apmaiņu regulē LR MK noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”un Nr. 254 “Noteikumi par līgumu, kas noslēgts ārpus pastāvīgās saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas”.

Distances līgums ir vienošanās starp PATĒRĒTĀJU (PTAL 1. panta 3. punkts) un pārdevēju (PTAL 1. panta 5. punkts) vai pakalpojuma sniedzēju (PTAL 1. panta 4. punkts), pamatojoties uz pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja piedāvājumu ar adresēta vai neadresēta iespieddarba, tipveida vēstules, kataloga, presē publicētas reklāmas, kurai pievienots pasūtījuma kupons, telefona, faksimila, Interneta, elektroniskā pasta, televīzijas, radio un citu informācijas nosūtīšanas vai pārraidīšanas līdzekļu starpniecību.

Distances līgums ir uzskatāms par spēkā stājušos pēc tā, kad tikko Pircējs ir veicis Pasūtījumu internetā, to apmaksājis un saņēmis apstiprinājumu no Pārdevēja par veikto pasūtījumu un saņemtu apmaksu. Apstiprinājumu par pasūtījumu un apmaksu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu.

Distances līgums ir uzskatāms par izpildītu un zaudē savu spēku pēc tā, kad Pircējs saņem savu pasūtījumu.

Preces izvēle un pasūtīšana

Mūsu internetveikalā Apaviunapavi.lv Jūs izvēlaties vajadzīgo Jums preci, ievietojat to grozā un noformējat Pasūtījumu, izvēlaties tā piegādes veidu un apmaksājat to.

Katrā no Pasūtījuma noformēšanas posmiem, Jūs varat atgriezties atpakaļ un veikt izmaiņas pasūtījumā. Ja Jūs veicāt Pasūtījumu un apmaksājāt to, tad vienmēr varēsiet veikt izmaiņas Pasūtījumā zvanot uz telefonu 29575013 vai rakstot uz e-pastu info@apaviunapavi.lv. Gadījumā, ja Jūsu Pasūtījums jau ir izsūtīts, tad Pasūtījuma izmaiņas netiek pieņemtas.

Ir grūti noteikt vajadzīgo apavu izmēru, ja Jums nav zināma ražotāja tirdzniecības marka. Ja Jūs neesat pārliecināti par pareizu apavu izmēra izvēli, tad vienmēr varat jautāt Pārdevējam papildus informāciju. Rakstiet savu jautājumu uz e-pastu sadaļā Kontakti, norādiet artikulu, ražotāju, apavu izmēru un mēs Jums palīdzēsim.

SIA Lenkon vērš Jūsu uzmanību uz to, ka preces krāsa fotogrāfijā un krāsa preces aprakstā var nedaudz atšķirties no oriģināla, jo nav iespējams fotogrāfijā un aprakstā attainot un nosaukt visus krāsu toņus.

Pēc Pasūtījuma apstiprināšanas, Pārdevējs izsūta preci uz Pircēja norādīto adresi saskaņā ar preces piegādes nosacījumiem.
Kopā ar preci Jūs saņemat pavadzīmi/rēķinu, pirkuma apliecinājumu.

Ja Jūsu izvēle ir piegāde Omniva, tad uz Jūsu telefonu būs SMS, ka prece ir piegādāta. Latvijas Pasts atsūtīs Jums paziņojumu pa pastu.

Pēc preces saņemšanas, Pircējam iesakām preci apskatīt pirms lietošanas, vai precei nav bojājumu. Ja bojājumi ir atrasti, tad nekavējoties informējiet SIA Lenkon pa e-pastu info@apaviunapavi.lv. Atsūtiet bojājuma aprakstu un fotogrāfiju.

1.    APAVIUNAPAVI.LV pienākumi un tiesības

 

1.1.Pienākumi:

 

Iepazīstināt Pircējus ar šiem Noteikumiem, kuri ir publicēti sadaļā Noteikumi;

Nodrošināt, ka preces, ir reģistrētas attiecīgajās LR valsts iestādēs (izņemot tās preces, kuras nevajag reģistrēt vai saņemt atļauju par izplatīšanu);

Nodrošināt Pircējam izmantot atteikuma tiesības.

 

1.2. Tiesības:

 

Jebkurā laikā grozīt Noteikumus. Grozījumi stājas spēkā brīdī, kad tie ir publicēti Interneta veikalā, sadaļā Noteikumi;

Pēc saviem ieskatiem ierobežot piedāvājamās preces vai pārtraukt pieeju Pircējam Interneta veikalā, kā arī ierobežot vai pārtraukt iespēju veikt Pirkumu Pircējam, kurš nepilda uzņemtās saistības, iepērkoties Interneta veikalā;

Celt prasības pret Pircēju LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja Pircējs nepamatoti atsakās pieņemt preci un/vai ir maldinājis apaviunapavi.lv

1.3.  apaviunapavi.lv neatbild par nekorektu un/vai pretlikumīgu Interneta veikala izmantošanu.

 

2.    Pircēja pienākumi un tiesības:

 

2.1.  Pienākumi:

Veicot Pirkumu, sniegt tikai un vienīgi patiesu, precīzu un nepārprotamu informāciju, tai skaitā vārdu, uzvārdu, adresi, kontakta tālruni;

Rakstiski (pa e-pastu info@apaviunapavi.lv) vai telefoniski (+371 29575013 ) informēt apaviunapavi.lv darbiniekus par izmaiņām sniegtajos datos, kas var ietekmēt preces piegādes vietu un/vai laiku. Gadījumā, ja pasūtītās Preces jau ir nosūtītas pa pastu vai ar kurjera kompāniju, tad izmaiņas iepriekš norādītos datos netiek pieņemtas;

Neizpaust citām personām savus Interneta veikala piekļuves datus.

 

2.2.Tiesības:

 

Ir noteiktas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos;

Uz elektroniskā pasta adresi info@apaviunapavi.lv nosūtīt savus priekšlikumus, jautājumus vai sūdzības;

Saņemot preci pārliecināties par tās atbilstību pasūtījumam;

Izmantot atteikuma tiesības.

 

2.3. Pircējs nedrīkst veikt darbības, kas tieši vai netieši aizskar apaviunapavi.lv  tiesībām un/vai likumīgām interesēm.

2.4. Pircējs apliecina, ka veicot pasūtījumu sniedz patiesu informāciju un datus;

ir informēts par to, ka pirkuma izdarīšana nozīmē piekrišanu šiem Noteikumiem un ja Pircējs nodara zaudējumus apaviunapavi.lv tad Pircējam ir pienākums atlīdzināt tos;

ir iepazinies ar šiem Noteikumiem un pilnībā izprot tos, kā arī apzinās to, ka Pirkuma izdarīšana Interneta veikalā nosūtot pasūtījumu ir juridiski saistošs darījums;

tam ir vismaz 18 gadi, tas ir pilnu atbildību nesoša persona;

piekrīt tam, ka apaviunapavi.lv izmanto Pircēja personiskos datus pasūtījuma apstrādei un izpildei;

izdarot pirkumu, apņēmies pilnā apmērā veikt norēķinus par Preci.  

 

Atgriešanas un apmaiņas tiesības

 

Pircējs ir tiesīgs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preces saņemšanas dienas atgriezt to apaviunapavi.lv aizpildot Atteikuma veidlapu un nosūtot to apaviunapavi.lv uz elektronisko pasta adresi info@apaviunapavi.lv.

Lūdzam sazināties (pa e-pastu vai telefonu Nr.+371 29575013) ar mums, lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ.

Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā (piemēram, preces nevar būt uzsāktas lietošanai utt.).

Pircēja pienākums ir 3 (trīs) dienu laikā pēc rakstveida Atteikuma vēstules nosūtīšanas (uz šajā sadaļā norādīto e-pasta adresi) atdot preci un apmaksu apliecinošu dokumentu apaviunapavi.lv .

apaviunapavi.lv pēc preces un apmaksu apliecinošo dokumentu saņemšanas 10 (desmit) darba dienu laikā atmaksā naudas summu par atgriezto preci.

Atteikuma tiesības neattiecas un netiek piemērotas sekojošām precēm: nocēnotām precem.

Ja preces apmaksa un/vai saņemšana, tas ir līguma noslēgšana notiek axios.lv birojā, tad šādi noslēgtais līgums netiek uzskatīts par distances līgumu un tāpēc nav pamata attiecināt Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un LR MK nr.207 „Noteikumos par distances līgumu" paredzētās Atteikuma tiesības, jo Pircējam ir iespēja klātienē apskatīt preci, novērtēt tās derīguma termiņu un atbilstību savām vajadzībām un ja prece neatbilst Pircēja vajadzībām, tam ir tiesības atteikties nopirkt preci.

Tas nozīmē, ka pircējs nav tiesīgs izmantot preces vai naudas atgriešanu 14 dienu laikā. Varēs tikai veikt preces apmaiņu uz citu izmēru vai citu līdzvērtīgu preci vai dārgāku ar piemaksu.

 

Svarīgi! Piegādes maksa( piegāde Tirgotājam vai atgriešana) netiek kompenseta

14 dienu laikā Jūs varat:

  • apmainīt preci uz citu izmēru

  • apmainīt preci uz citu modeli

  • saņemt naudu par atgriezto preci

Preces atgriešanas vai apmaiņas gadījumā obligāti jābūt dokumentam, kas apstiprina preces iegādi (Rēķina). Iesniegumā jānorāda preces atgriešanas iemeslu, datumu, parakstu un Jūsu galējo lēmumu ( apmaiņa vai naudas atgriešana). Naudas atgriešanas gadījumā norādiet konta numuru uz kuru jāpārskaita nauda.

Preces atgriešanas un apmaiņas noteikumi:

  • Oriģinālais iepakojums

  • Bez bojājumiem

  • Nelietota

Prece netiek mainīta un netiek labota, ja bojājumi ir radušies neievērojot lietošanas noteikumus ja prece ir bojāta tīši vai tā ir labota patstāvīgi. Ievērojot visus šos nosacījumus 10 darba dienu laikā, no preces atgriešanas, Jums tiks atgriezta nauda par iegādāto preci. Nauda par preces piegādi no Tirgotāja Pircējam un no Pircēja Tirgotājam netiek atgriezta.

Preces atgriešanai un apmaiņai izvēlaties Jums ērtāko veidu:

  • Pakomāti OMNIVA. Sūtot uz adresi: Rīgas Deglava ielas Maxima XXX pakomāts (Deglava iela 67 Rīga, LV-1035).

  • Izvēloties šos sūtīšanas veidus, Jūs tos apmaksājat paši. Katra jauna preces sūtīšana (apmaiņas gadījumā) būs jāapmaksā Pircējam.

  • Personīga preces piegāde uz veikalu Rīga. Dārzciema 9, LV-1082, šajā gadījumā preces atgriešana ir bezmaksas.

Svarīga informācija:

Jā kādu iemeslu deļ pasūtītājs nav izņēmis no pakomāta vai no pasta nodaļas un sūtījums ir atgriezies pie LENKON SIA, tad šajā gadījumā no pasūtītāja tiek ieturēts maksājums par pārsūtīšanu (atgriešanu) atbilstoši OMNIVA noteiktajiem tarifiem.

Gadījumā ja Pircējs atkāroti pieprasīs savu pasūtījumu, tad Pircēja pienākums ir atkārtoti apmaksāt sūtījums piegādi.

3.    Apmaksas noteikumi un piegādes izmaksas

 

3.1.  Visas preču cenas un piegādes izmaksas ir norādītas ieskaitot PVN 21 %

Preču piegādes izmaksas nav iekļautas Interneta veikalā norādītajās preču cenās.

3.2 Pasūtītais produkts tiks nodots piegādei pēc naudas ieskaitīšanas bankas kontā vai Worldline Latvia SIA apstiprīnāšanas.

3.3 Pasūtītas preces tiks piegādāti visā Latvijā .

3.4 Ja produktu piegāde Klientam izrādās neiespējama sakarā ar to, ka Klients vai jebkura cita persona, kuru norādījis Klients piegādes saņemšanai, nav sastopams norādītajā piegādes adresē, lai gan Klients ar saprātīgā termiņā nosūtītu iepriekšēju paziņojumu ir ticis informēts par piegādes laiku  - prece tiks atgriezta apaviunapavi.lv , nauda (izņemot piegādes izmaksas) par produktu tiks atgriezta Pircējam 10 darba dienas laikā

3.5 Pircējam tiks pieprasīts segt nesekmīgās piegādes izmaksas, kā arī izmaksas, kas ir saistītas ar atkārtotu piegādi, ja Pircējs tādu ir pieprasījis.

3.6 Gadījumā, ja klients nav izņēmis paku no pakomāta vai ir atteicies no pasūtījuma saņemšanas no kurjera, nauda tiek atgriezta bez maksas par piegādi līdz pakomātam/ kurjera piegādi un bez maksas par atgriešanu uz apaviunapavi.lv adresi.

 

3.7  Brīdīs uzskatāms, ka produkts ir piegādāts Pircējam :

 

- Omniva,– saņemšana no pakomata

- apaviunapavi.lv birojā – preču saņēmšana rokas   

 

4.Citi noteikumi

 

apaviunapavi.lv neuzņemas atbildību par daļēju vai pilnīgu distances līguma neizpildi, ja to ir izraisījuši nepārvaramās varas vai ārkārtējie apstākļi (piemēram, ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, valsts varas iestāžu darbība, pieņemtie lēmumi u.tml.), kā arī citi apstākļi, kas ietekmē un/vai kavē distances līguma izpildi.

 

Visus strīdus puses risina pārrunu ceļā. Gadījumā, ja strīdu neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tad tas tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtība LR tiesā.

 

Šo Noteikumu daļu un apakšpunktu nosaukumi kalpo tikai tam, lai atvieglotu Noteikumu izskatīšanu, tādējādi tie neietekmē kāda Noteikumu punkta izskaidrojumu.

Prēces krāsas tonis var atsķirties no attēlā redzamās , vai attēlā var būt daļas , kas neietilpst preces komplektācijā.

 

Prēcu aprakstiem ir informātīva nozīme!

 

Garantijas

 

SIA Lenkon apņemas bezmaksas remontēt vai apmainīt preci visos gadījumos, ko reglamentē Latvijas Republikas normatīvie akti- 2 gadus no pirkšanas dienas. Garantija ir tikai uz ražošanas defektu. Garantija nav piemērojama- nonēsātiem, mehāniski bojātiem, nepareizi ekspluatētiem u.t.t.. Kā pareizi izvēlēties un kopt apavus un kas nav iekļauts garantijā, lasiet “Garantija un lietošanas noteikumi” .

Ja rodas tāda situācija, atsūtiet bojājuma aprakstu un pievienojiet fotogrāfiju, lai varētu noteikt bojājumu. Atsūtiet skanētu vai fotografētu dokumentu, kas apliecina pirkumu uz e-pastu info@apaviunapavi.lv.

10 darba dienu laikā Jūs saņemsiet atbildi uz Jūsu iesniegumu.

Prece netiek mainīta un netiek remontēta, ja bojājumi ir radušies kā lietošanas noteikumu un instrukciju neievērošanas sekas, ja prece ir bojāta ļaunprātīgi, ja prece ir remontēta patstāvīgi. Visus izdevumus, kas rodas preci pārsūtot, lai apmainītu, Jūs apmaksājat paši.

Visus radušos strīdus un domstarpības reglamentē Patērētāju tiesību aizsardzības likums.